Aviso legal

chc-aviso-legalPropiedade intelectual

ASAC é titular do dominio www.altascapacidades.org

ASAC é unha asociación sen ánimo de lucro. O dominio está creado co único fin de difundir información de utilidada aos asociados e terceiros interesados nas Altas Capacidades. 

Toda a información contida no Sitio Web, incluidos o seu dieeño gráfico, logotipos, imaxes, marcas e código fonte, está protexida por dereitos de autor ou outros dereitos de protección da propiedade intelectual.

Non obstante incluíronse documentos que non son propiedade intelectual de ASAC. Se o ususario ou un terceiro considerase que cualquera dos contidos existentes no Sitio Web foi introducido no mesmo con violación de dereitos de autor ou outros dereitos de protección da propiedade intelectual, rogamos comunique a ASAC dita circunstancia, remitindo notificación ao enderezo de correo electrónico 

No caso de que o Sitio Web refira mediante enlaces a páxinas Web de terceiros, ASAC non se obriga a controlar e non controla con carácter previo, aproba nin fai propios os servizos, contidos, datos, arquivos, produtos e calquera clase de material existente na páxina oou páxinas web de terceiros, polo que ASAC non responderá, baixo ningunh circunstancia, dda legalidade dos contidos de dita/s páxina/s, sendo responsabilidade exclusiva do terceiro, a título enunciativo e non limitativo, o respecto da legalidad,e moral, bos costumes e orde público, dos contidos, así como que aqueles non lesionen dereitos calesquera de terceiros. A existencia dun enlace non presupón relación de ningunha clase entre ASAC e o propietario da páxina web na que o mesmo se estableza.
Poderase establecer vínculo a este Sitio Web dende calquera outra web con expreso consentemento por escrito, ol cal poderá solicitarse no enderezo de correo electrónico 

ASAC resérvase o dereito a modificar ou alterar algúns ou todos os servizos e contidos, así como a engadir servizos e contidos novos.

Cláusula de exención de responsabilidade

A información contiida neste Sitio Web debe ser considerada como información xeral, de carácter formativo ou educativo, e non pode ser utilizada ou interpretada como consello médico o de ningún outro tipo.

O contido desta web facilítase con obxecto divulgativo. A pesares de que se puxo o máximo celo na selección de contidos, lASAC non se responsabiliza polos danos e perxuízos de toda natureza que poidan deberse á falta de exactitude, exhaustividade, actualidade, así como a erros ou omisións dos que puideran adolecer as informacións e servizos contidos deste Sitio Web ou outros contidos aos que se poida acceder a través do mismo ninasume ningún deber ou compromiso de verificar nin de vixiar os seus contidos e informacións.

Así mesmo, ASAC non garante a dispoñibilidade, continuidade nin a infalibilidade do funcionamento dol Sitio Web, e en consecuencia exclúe, na máxima medida permitida pola lexislación vixente, calquera responsabilidade polos danos e perxuízos de toda natureza que poidan deberse á falta de dispoñibilidade ou de continuidade do funcionaminto do Sitio Web e dos servizos habilitados no mesmo, así como aos erros no acceso ás distintas páxinas web ou a aquelas dende as que, no seu caso, se presten ditos servizos.

ASAC declina toda responsabilidade polos danos informáticos ou doutro tipo que pudiera ocasionar ao Usuario visitante no acceso aos contidos deste Sitio Web. Por ell, ASAC non garante la ausencia de virus ou outros elementos lesivos que puideran causar danos ou alteracións no sistema informático, nos documentos electrónicos ou nos los ficheiros do Usuario a terceiros.

ASAC asume exclusivamente o deber de suprimir do Sitio Web, coa maior brevidade posible, as informacións, contidos ou servizos que non se correspondan coa realidade, ou poidan inducir a erro ou causar dano ao Usuario.

ASAC non asume ningunha responsabilidade derivada da conexión ou contenidos dos enlaces a páxinas externas. 

Reprodución

A reprodución dos contidos desta web está autorizada siempre que se cite a súa orixe ou se solicite autorización. O usuario comprométese a usar esta web exclusivamente para uso persoal.

Os usuarios de Internet que accedan a este sitio web poden visualizar a información contida no mesmo e efectuar descargas ou reproduccións privadas no sistema informático, sempre que os elementos reproducidos non sexan cedidos posteriormente a terceiros ou se instalen nun servidor conectado a Internet ou a unha rede local.

O usuario deberá utilizar os contidos e informacións recollidos no Sitio Web de forma dilixente, correcta e lícita e, en concreto, únicamente para uso persoal e non comercial, sempre e cuando non se elimine ou modifique ol contenido ou calquera mención de fntes, copyright e demais datos identificativos de dereitos de ASAC ou de tercerios, é dicir, respectando a súa forma orixinal.

A autorización para a reprodución pode solicitarse ao enderezo de correo electrónico . 

Termos de uso

Está prohibido utilizar esta web con fins comerciais ou de maneira inadecuada atendiendo á súa propia finalidade.

O usuario non poderá acceder ao sitio web de modo que dane, deteriore, inutilice ou sobrecargue os servizos e/ou a información ofrecida.

Cumprimento da legalidade

É intención desta web o cumprimento estricto da legalidade, en especial no que se refire á Ley Orgánica 15/1999, de protección de datos de carácter persoal e a Ley Orgánica 1/1996, de 15 de xaneiro, de Protección Xurídica do Menor. Se o usuario detectase calquera incumprimento involuntario da mesma rogamos se poña en contacto co  administrador.