Impresos

A configuración do firewall de algúns navegadores (especialmente Google Chrome) non permiten a descarga directa destes documentos. Si tedes dificultades, revisade a configuración, ou mirade as descargas bloqueadas.

COMUNICACION BAIXA
COMUNICACION BAIXA
COMUNICACION_BAIXA2.pdf

Todos aquele socios que necesiten un novo protocolo de cuotas, por cambio de conta ou outras circunstancias, poden soliciitalo nos sábados de obradoiros a calquera membro do Equipo Técnico ou da Xunta Directiva.

Gracias pola vosa colaboración.